Euphorbia peplus L.

Herba de llet – És una herba anual de 3-40 cm, delicada, ordinàriament erecta, glabra i poc ramificada. Té les fulles verdes, primes, de 5-25 mm de llargària, obovades o suborbiculars, curtament peciolades, enteres i amb l’àpex obtús; les fulles bracteals són amplament ovades i subsèssils. Les inflorescències tenen normalment 3 radis de fins a [...]